“ഷെയറിങ് കെയര്‍” – ഒരു ചെറു ചരിത്രം

നാം ജീവിക്കുന്ന അതിമനോഹരവും ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളാല്‍ അലംകൃതവും സസ്യ ലതാദികളുടെ ആവാസകേന്ദ്രവുമായ ഈ ഭൂമി ചരിത്രാതീത കാലം മുതല്‍ തന്നെ മനുഷ്യകുലം അടക്കി വാണിരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. അരാജകത്വത്തിന്റെയും തീവ്രവാദത്തിന്റെയും അസമാധാനത്തിന്റെയും ഈ ഭൂമിയില്‍ സമാധാനത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും സന്ദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ടു ജീവിക്കുന്ന സുമനസുകളുടെ കൂട്ടായ്മകളും നാം കാണുന്നു. ഒരു കുന്നു ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഒരു ഇറക്കമുണ്ട്, ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഒരു മറുവശം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ, ഏതോ ഒരു അദൃശ്യ ശക്തിയുടെ ശക്തമായ കരങ്ങളാല്‍ ഒരു പ്രത്യേക … Continue reading “ഷെയറിങ് കെയര്‍” – ഒരു ചെറു ചരിത്രം

Advertisements