ഉപകാരങ്ങൾ ഉപദ്രവമാകുമ്പോൾ!

സഹായം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അത് സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ വ്യക്തിത്വവും അന്തസ്സും അവകാശങ്ങളും ഹനിക്കപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കാനും "ജീവകാരുണ്യം" ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രൂപംകൊണ്ട എല്ലാ സംഘടനയ്ക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതെ എന്ത് ജീവിതം?

Advertisements